^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Herb - Urząd Gminy Bobrowniki

 

1. Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych tj. kwota 240 zł.

2. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

3. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt 2 niniejszej informacji.

4.Podstawą wypłaty diety jest wniosek złożony w Urzędzie Gminy Bobrowniki, sekretariat wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w pkt 3 niniejszej informacji albo jego uwierzytelnioną kopią. Druk wniosku poniżej. Brak zaświadczenia spowoduje odmowę wypłaty diety.

5. Zgodnie z art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) wypłata diety następuje w terminie 30 dni roboczych  od dnia złożenia wniosku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłaty świadczenia rodzinnego nastąpią dnia: 

20.10.2023r. (piątek)

Kasa Urzędu Gminy czynna w godz. 8.00 - 14.00.

W dniu dzisiejszym tj. 16.10.2023r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Bobrowniki w uznaniu szczególnych osiągnieć w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

Szanowni Państwo.

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Emeryci.  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.

Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzymy zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko,

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski wraz z Radnymi

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Beata Domagalska.

 

Kampania społeczna “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych  „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz “Zaproś kominiarza”.

11 października 2023 roku we Włocławku odbyło się wręczenie czeków na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Gmina Bobrowniki reprezentowana przez Sekretarza Gminy Pawła Grudowskiego oraz Skarbnika Mirosławę Kowalewską pozyskała kwotę w wysokości 6.543.600 zł. na realizację inwestycji pn: "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bobrownikach. 

Gmina Bobrowniki w 2023 roku realizuje inwestycje na kwotę ponad 17.000.000 złotych co stanowi powyżej 50% budżetu gminy.

 Najważniejsze inwestycje to:

- Modernizacja Centrum Bobrowniki na kwotę 3.000.000 zł.  z czego pozyskano ponad 2.400.000 zł.

- Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach na kwotę 1.400.000 zł. z czego pozyskano 1.285.000 zł.

- Konserwacja ruin zamku w Bobrownikach na kwotę 1.002.900 zł. z czego pozyskano 1.000.900 zł.

- Modernizacja dróg Gminnych w Bobrownickim Polu na kwotę 254.000 zł, drogi gminnej w Starej Rzecznej na kwotę 174.000 zł. oraz drogi gminnej w Gnojnie na kwotę 934.000 zł. z czego na wszystkie drogi pozyskano 375.000 zł.

- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 202.000 zł z czego pozyskano 130.000 zł.

- Modernizacja oczyszczalni ścieków na kwotę 3.962.000 zł. pozyskano 100% kwoty.

- Przebudowa kanalizacji na kwotę 6.000.000 zł. z czego pozyskano 5.500.000 zł.

- Utwardzenie dróg gminnych, zakup lamp solarnych oraz instalacja wiat przystankowych na kwotę 385.000 zł.

- Modernizacja przepompowni w Polichnowie na kwotę 105.000 zł.

- Projekt modernizacji SUW w Bobrownikach na kwotę 145.000 zł.

- Przebudowa sieci wodociągowej w Bobrownikach na kwotę 97.000 zł.

- Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy na kwotę 54.000 zł.

- Zakup działki gruntowej w Bobrownikach na kwotę 50.000 zł.

- Częściowa zapłata za budynek przy ulicy senatorskiej w Bobrownikach na kwotę 100.000 zł.

- Przebudowa garażu dla OSP Bobrownik na kwotę  81.000 zł.

- Zakup samochodu bojowego dla OSP Bobrowniki na kwotę 1.000.000 zł. w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 650.000 zł. oraz Starostwa Powiatowego w Lipnie w kwocie 200.000 zł.

- Zakup samochodu asenizacyjnego na kwotę 180.000 zł.

- Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach na kwotę 50.000 zł.

- Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym Bobrownikach na kwotę 113.000 zł.

- Modernizacja pomieszczeń w Klubie Dziecięcym „Bobrowiaczek” w Bobrownikach na kwotę 82.000 zł.

Serock. Wybrano firmę, która rozbuduje SUW w Stasim Lesie. Instalacja i  przebudowa budynku będą kosztowały 3,3 mln złotych - Gazeta Powiatowa

Po złożeniu i zaakceptowaniu wniosku Gmina Bobrowniki otrzymała dotację w kwocie 6.543.600 złotych na zadanie pn:"Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bobrownikach". W ramach inwestycji pod nazwą „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bobrownikach” zaplanowano wykonanie nowej studni głębinowej. Ponadto w ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 150 m3 każdy, wybudowany zostanie nowy budynek SUW wraz z nową technologią uzdatniania wody o wydajności do 100,0 m3/h.

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby

W dniu 02 października 2023r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisali umowę której przedmiotem jest wykonania kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bobrownikach.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą