^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Czajkowski

numer telefonu: 733-315-666

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

OGÓLNA

 

Na podstawie art. 13 oraz art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bobrowniki reprezentowana przez Burmistrza Bobrownik. Może Pani/Pan się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (54) 230 51 50.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz przysługującymi Pani/Panu w związku z tym uprawnieniami można kontaktować się z wyznaczonym w Urzędzie Miasta i Gminy Bobrowniki Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Do zakresu działania Gminy Bobrowniki należy wykonywanie zadań publicznych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej.
  4. Gmina Bobrowniki gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy o samorządzie gminnym. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy Bobrowniki oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
  5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/ Pana dane innym podmiotom (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora.
  6. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Bobrowniki przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Pani/Panu:

 

a)       prawo dostępu do swoich danych;

 

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 

c)        prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;

 

d)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

  1. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  2. Administrator  nie  zamierza  przekazywać  Pani/Pana danych  do  państwa  trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą