^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Z dniem 1 sierpnia 2016 r. Gmina Bobrowniki rozpoczęła oficjalnie przygotowania do tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument będzie nam w przyszłości potrzebny do ubiegania się o współfinansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych i społecznych. Zgodnie z "Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020" - posiadając Gminny Program Rewitalizacji sporządzony zgodnie z wytycznymi - po uruchomieniu konkursów będziemy mogli ubiegać się o pomoc dla mieszkańców Gminy Bobrowniki co najmniej z następujących funduszy:

- Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, w którym "przedsięwzięcia powinny obejmować kompleksową rewitalizację zdegradowanych obszarów wiejskich oraz wzrost przedsiębiorczości i zatrudnienia, a tym samym wpływać na poprawę warunków uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym mieszkańców. Wsparcie uzyskają projekty polegające m.in. na remoncie pomieszczeń czy związane z realizacją innych inwestycji infrastrukturalnych, służących aktywizacji społeczności",

- Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR (m.in. szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

W przypadku realizacji projektu w ramach Działania 7.1 musi nastąpić jego realizacja w połączeniu z projektem lub projektami Działania 11.1 (tzw. miękkimi).

Już dziś pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowniki, działaczy organizacji pozarządowych i przedsiębiorców do uczestnictwa w procesie konsultacji i tworzenia dokumentu. 90% kosztów zamierzamy pokryć z pomocą POPT. Czas trwania projektu: 01.08.2016 - 28.02.2017.

Projekt "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą