^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Terminy naboru

Terminy naboru zostały określone  Zarządzeniem Nr 12/2017 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których Gmina Bobrowniki jest organem prowadzącym, załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie Wójta oraz załączniki dostępne tutaj: Zarządzenie, Załącznik nr1

Kryteria naboru              

Do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w tych placówkach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2017 r. poz. 59).

Są to:

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Podaje się do wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na jego drugim etapie, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria:

 

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty

1.

pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, lub pobieranie nauki w systemie dziennym. Kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego kandydata

10

dokumenty poświadczające zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samo zatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni lub szkoły,

2.

pozostawanie jednego z rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, lub pobieranie nauki w systemie dziennym

8

3.

uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola

6

pisemne oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa do tego przedszkola

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w Przedszkolu Samorządowym w Bobrownikach i Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach.

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

                Zgodnie z określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód   przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci  i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli  dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi  miejscami.

Terminy naboru

Terminy naboru zostały określone  Zarządzeniem Nr 12/2017 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których Gmina Bobrowniki jest organem prowadzącym, załącznik nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie Wójta oraz załączniki dostępne tutaj: Zarządzenie, załączniki nr.2

Kryteria naboru              

                W postępowaniu rekrutacyjnym  do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły  brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Proponowane są następujące kryteria:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty

1.

w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

5

---------------------------------------

2.

miejsce pracy rodziców znajduje się           w obwodzie szkoły

5

zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie danej szkoły

3.

dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego  w danej szkole

5

------------------------------------------

4.

w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

3

oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach.

 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą