^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dla utrwalenia wiedzy użytkowników naszego serwisu internetowego informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.):

       Osoby fizyczne – właściciel nieruchomości może usuwać drzewa i krzewy w jej obrębie pod warunkiem braku związku usuwania drzew lub krzewów z prowadzoną działalnością gospodarczą

2.      Pozostali mogą wycinać:

1)      A) krzewy w skupisku o powierzchni nieprzekraczającej 25 m2,

2)      B) krzewy na terenach o funkcji ozdobnej, urządzonych pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków znajdujących się w jego obrębie roślin, z wyjątkiem krzewów rosnących w pasie drogowym drogi publicznej lub w obrębie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków jak i na terenach zieleni,  

3)      C) drzewa nie przekraczające na wysokości 130 cm obwodu:

a)      - 100 cm (wierzba, topola, klon jesionolistny, kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny, klon srebrzysty,

b)      - 50 cm (pozostałe gatunki drzew),

4)      - drzewa lub krzewy, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

5)      - drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

 

UWAGA !

Jeśli drzewo objęte jest dodatkową ochroną (znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu lub stanowi pomnik przyrody) pojawia się wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nawet przez właściciela nieruchomości chcącego dokonać usunięcia. Podobnie sprawa wygląda w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków – wymagane zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.  

 

Informacji udziela Pan Mirosław Majda, inspektor ds. gospodarki komunalnej, Urząd Gminy Bobrowniki, pokój nr 6 ("stary" budynek Urzędu Gminy tj. budynek "A"), tel. 542305135

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą