^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 Bobrowniki 2014.02.06                               I N F O R M A C J A

 na temat postępowania w przypadku utraty dowodu osobistego

  Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie

    1. zgłoszona w d o w o l n y m  o r g a n i e g m i n y,

     W przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju,

    2. w urzędzie k o n s u l a r n y m,

 Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w s y s t e m i e

i n f o r m a t y c z n y m , co daje gwarancję bezpieczeństwa

właścicielowi dokumentu ,że nie zostanie obciążony negatywnymi

skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem

przez nieuczciwego znalazcę.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby ,która utraciła dowód osobisty,

fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane

w systemie informatycznym, do którego dostęp maja wszystkie banki,

co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez

przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.  

 Konieczność szczególnej dbałości przez obywateli

o dane dotyczące ich tożsamości.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać

dowodu osobistego c h y b a, że możliwość taka wynika z wyraźnego

uregulowania zawartego w przepisach prawa.

Powyższe oznacza,że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej , aby

żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego

pod zastaw”.

Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach

prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania

danych zawartych w dowodzie osobistym( lub innym dokumencie

tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia

przestępstwa na szkodę osoby, której dane został wykorzystane.

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą