^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że do wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego - pomoc Państwa w wychowaniu dzieci "Rodzina 500+" należy dołączyć:

 

 

 1. dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze – do wglądu
 2. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. podstawą ustalenia dochodów rodziny są dochody uzyskane w 2014r. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny należy dołączyć:

-        dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, decyzję o zarejestrowaniu się w PUP, umowę zlecenia, umowę o dzieło itp.).

W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2014 r.:

-        dokument określający wysokość dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany

W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. w 2015 r. lub 2016 r.:

-        dokument określający wysokość dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

-        uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

-        utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

-        utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

-        utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej

-        wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.)

-        utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

-        utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych

-        utratą świadczenia rodzicielskiego

-        utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników

Uzyskanie dochodu oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

-        zakończeniem urlopu wychowawczego

-        uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

-        uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

-        uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty

-        rodzinnej lub renty socjalnej,

-        rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.)

-        uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

-        uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego

-        uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku 2014, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (zał. nr 3),
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach uzyskanych w roku 2014 innych niż dochody podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (zał. nr 2),
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2014, nakaz płatniczy za ten rok albo oświadczenie,
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych

-        w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny,
 • odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

-        zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

-        informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

-        odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

-        orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka,

-        kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację

-        odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,

-        orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,

-        odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,

-        odpis aktu zgonu rodzica w przypadku, gdy jeden z rodziców dziecka nie żyje

-        kartę pobytu

-        w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

-        kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy

-        w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu
 • małżonka lub rodzica dziecka

-        w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

UWAGA! Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze proszone są o zakładanie kont bankowych (nie dotyczy to osób, które już posiadają konta bankowe.

Z uwagi na spodziewaną dużą liczbę wnioskodawców, odbieranie świadczeń w kasie tut. Ośrodka będzie wiązało się z długim oczekiwaniem w kolejkach. Posiadanie konta bankowego znacznie przyśpieszy wypłacanie świadczenia wychowawczego.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą