^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20.01.2023r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr.13/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lipnowskiego, toruńskiego i włocławskiego i Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy  informuje, że w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu lipnowskiego, obszar objęty ograniczeniami w promieniu 10 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków uznaje się za obszar zagrożony grypą ptaków i na terenie powiatu lipnowskiego w gminie Bobrowniki i obejmuje następujące miejscowości – Gnojno, Oparczyska, Bobrownickie Pole;

 

Na obszarze zagrożonym obejmującym wyżej wymienione miejscowości nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;
 2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;
 5. posiadaczowi ptaków:
  1. prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,
  2. oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
  3. przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
  4. stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu,
  5. przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
  6. niezwłoczne informowanie właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności ptaków utrzymywanych w gospodarstwie.

Ponadto w obszarze zagrożonym zakazuje się:

 1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że właściwy miejscowy powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie, przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się, rozumianego jako unieruchomienie pojazdu nie wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego);
 2. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii;
 3. wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że właściwy miejscowy powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;
 4. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że właściwy miejscowy powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
 5. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
 6. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
 7. organizowania polowań na ptaki łowne.

Powyższe nakazy i zakazy stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą