^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Od 27 marca w ARiMR obowiązuje ruchomy czas pracy - Agencja  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w terminie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 15 maja 2023 r. za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji udostępnionego na stronie internetowej ARiMR – aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2023 r.

 

Za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Wniosek złożony po dniu 9 czerwca 2023 r. nie jest rozpatrywany.

Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wysłania wniosku w aplikacji eWniosekPlus.

Załączniki do wniosku o przyznanie płatności należy składać w terminie wyznaczonym dla składania wniosków lub w toku postępowania w terminach określonym w przepisach prawa.

Złożenie załączników w terminie po dniu 31 maja 2023 r. do dnia 9 czerwca 2023 r. skutkuje nałożeniem kar administracyjnych w części dotyczącej danego załącznika.

 

TERMIN SKŁADANIA ZMIAN DO WNIOSKU

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym załączników, składa się po zalogowaniu się do Platformy Us ług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie internetowej Agencji, a nastepnie przejściu do aplikacji eWniosekPlus.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności dokonywane z inicjatywy rolnika można składać do dnia 31 maja 2023 r. 

Zmiany do wniosku można złożyć także po terminie składania zmian do wniosku do dnia 9 czerwca 2023 r. Każdy dzień roboczy opóźnienia skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1%.

Uzupełnienie braku we wniosku do dnia 31 maja 2023 r. nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 9 czerwca 2023 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.

Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony i złożony w terminie do dnia 9 czerwca 2023 r. oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych załączników.

Braki we wniosku oraz na załącznikach, uzupełnione po dniu 9 czerwca 2023 r., nie są uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania płatności.

Zmiana do wniosku o przyznanie płatności może polegać na:

  • dodaniu nowych działek ewidencyjnych i nowych powierzchni deklarowanych do płatności do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie tej płatności lub zwiększeniu ich powierzchni,
  • dodaniu nowego/nowych wariantów/praktyk w ramach deklaracji Ekoschematu-Dobrostan zwierząt do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie tej płatności
  • zmniejszeniu zadeklarowanych wcześniej powierzchni deklarowanych do płatności,
  • dodaniu zwierząt do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie płatności związanych do zwierząt
  • dodaniu brakujących załączników do wniosku.

 

Jeżeli od dnia 16 maja 2023 r. do dnia 9 czerwca 2023 r. rolnik po raz pierwszy deklaruje w formularzu wniosku o przyznanie płatności nowy schemat pomocowy (po raz pierwszy zaznacza checkbox wskazujący, że ubiega się o nowe płatności, które nie były wskazane we wniosku o przyznanie płatności), taką deklarację należy traktować jak złożenie nowego wniosku dla tego schematu pomocowego (oznacza to, że dla wniosku złożonego w terminie od 16 maja 2023 r. do dnia 9 czerwca 2023 r. naliczane są sankcje terminowe).

 

W przypadku, gdy ARiMR poinformowała rolnika o nieprawidłowościach wykrytych w ramach kontroli administracyjnych lub systemu monitorowania obszarów, zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 16 października 2023 r.

Zmianę do Wniosku o przyznanie płatności składa się także w odpowiedzi na Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o przyznanie płatności. Uzupełnienie braków we wniosku o przyznanie płatności po dniu 31 maja 2023 r. może skutkować pomniejszeniem płatności za 2023 rok (w części, której dotyczyła) o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

W przypadku wezwana rolnika do złożenia wyjaśnień rolnik może złożyć zmianę do wniosku polegającą na wycofaniu powierzchni, co do których wykryto błędy.

Rolnik, do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności, może poinformować kierownika biura powiatowego Agencji, o wszystkich zmianach w zakresie informacji zawartych we wniosku o przyznanie tych płatności - zmiany te nie mogą skutkować zwiększeniem powierzchni deklarowanej do płatności.

Rolnik może z własnej inicjatywy całkowicie lub częściowo wycofać Wniosek o przyznanie płatności, nie później niż do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności, z tym, że wycofanie nie jest możliwe, jeżeli:

  • dotyczy części wniosku, w której wykryto nieprawidłowości;
  • wnioskodawca został poinformowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu.

Termin złożenia wniosku o przyznanie płatności oraz termin dokonania zmiany nie podlegają przywróceniu.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą