kopia herb poprawiony.jpg ZAGROŻENIA POŻAROWE

Potencjalnymi przyczynami powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie lub przyległym terenie może być między innymi:

 

1. Zaprószenie ognia przez osoby stale przebywające w obiekcie z racji, użytkowania lub pracowników firm pracujących przy pracach zleconych w obiekcie czy przyległym terenie bądź osoby postronne.

2. Podpalenie w celu zatarcia śladów nieprawidłowości, przestępstw lub gniewu czy zawiści.

3. Wada urządzeń, instalacji lub awaryjna ich praca i brak właściwego nadzoru nad ich pracą i terminową konserwacją.

4. Niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego podczas prowadzenia w obiekcie lub

na przyległym terenie prac pożarowo niebezpiecznych z użyciem ognia otwartego bądź

materiałów palnych i wybuchowych.

Na zwiększenie zagrożenia pożarowego i szybkość rozprzestrzeniania się ognia w obiekcie lub na przyległym terenie mają wpływ następujące czynniki:

5. Stosowanie palnego wystroju wnętrz i ciągów komunikacyjnych lub gromadzenie dużych ilości materiałów palnych.

6. Późne zauważenie nieprawidłowości i wad w instalacjach i urządzeniach mogących stworzyć zagrożenie pożarem lub innym zjawiskiem fizykochemicznym powodującym miejscowe zagrożenie toksyczne lub wybuchowe.

7. Niesprawność lub brak instalacji i urządzeń służących alarmowaniu o pożarze.

8. Brak, niesprawność lub nieumiejętność obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

9. Nieznajomość lub nieprzestrzeganie instrukcji postępowania w przypadku zauważenia pożaru i zasad jego likwidacji.

10. Nieumiejętność obsługi lub niesprawność urządzeń i instalacji przeciwpożarowych.

Poza uwarunkowaniami fizyko-chemicznymi wynikającymi z teorii przebiegu procesu spalania się różnych materiałów palnych do czego niezbędnym jest w większości procesów materiał palny, bodziec termiczny i tlen istnieje także szereg związków przyczynowo skutkowych, które warunkują możliwość powstania pożaru.

Pożar jako niekontrolowany przebieg procesu spalania w miejscu do tego nie przeznaczonym powoduje straty i jest w rzeczywistości oparty o uwarunkowania wynikające z fizyko-chemicznej reakcji łańcuchowej, egzotermicznej przebiegającej w warunkach progresywnego samoprzyspieszenia. W wyniku tego procesu w systemie tlen, temperatura i materiał palny gromadzi się taka ilość ciepła, która powoduje nagrzewanie się cząsteczek materiału palnego do temperatury w której zaczynają one świecić/ powstawanie zjawiska żarzenia i płomienia/.

Ponadto w wyniku spalania i rozkładu termicznego materiału palnego wydzielają się produkty niepełnego spalania jak: dymy, gazy, sadze, popioły itp. .Istnieje ponadto szereg związków przyczynowo-skutkowych zależnych w dużej mierze od człowieka co narzuca w tym miejscu konieczność wyeksponowania tych grup przyczyn powstawania pożarów , które w zestawieniu z warunkami fizyko-chemicznymi reakcji spalania stwarzają zagrożenie dla ludzi i mienia.

INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

brak właściwych zabezpieczeń przeciążenia instalacji, prowizoryczne naprawianie przez

osoby nieuprawnione, często przy wykorzystaniu niewłaściwie dobranego topika,

długotrwałe i częste przeciążenia instalacji, oddziaływanie warunków atmosferycznych zarówno wilgoci jak i promieniowania cieplnego powoduje tzw. starzenie się izolacji i zwarcia /tzw. tępe pomiędzy przewodami/,

niewykonanie w określonych wymogami przepisów terminach badanie oporności izolacji,

przetężenia tj. zwiększanie natężenia prądu w obwodzie elektrycznym powodowane nadmiernym obciążaniem odbiorników prądu lub przyłączeniem nadmiernej ilości odbiorników do danego obwodu oraz przepięcia powodujące krótkotrwały wzrost napięcia np. w wyniku zwarć, wyładowań atmosferycznych w instalację elektryczną przy jednoczesnym braku uziemienia lub zerowania przedmiotów,

niewłaściwe chłodzenie urządzeń i odbiorników oraz nieprawidłowy dobór materiałów przewodowych i ich przekrojów dla przewidywanych natężeń prądu,

uszkodzenia izolacji przewodów znajdujących się pod napięciem, otwieranie obwodu elektrycznego pod obciążeniem, przerwanie się przewodu oraz złe zamocowanie styków to podstawowe przykłady przyczyn powstawania tzw. zwarć łukowych,

duża oporność przejścia przy złych stykach i powstawanie dużej ilości ciepła oraz iskrzenie to zagrożenia najczęściej spotykane w przewodach instalacji zasilającej odbiorniki przenośne, w rozetach, gniazdach i wyłącznikach,

niestosowanie osłon na punktach świetlnych lub stosowanie osłon wykonanych z materiałów palnych czy też gromadzenie w bezpośrednim sąsiedztwie żarówki materiałów palnych to przykłady zapalenia w wyniku oddziaływania temperatury.

WADY PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Potencjalne możliwości powstania pożaru w zakresie składowania surowców i wyrobów mogą być w szczególności między innymi wynikiem:

składowania w bezpośrednim sąsiedztwie substancji wchodzących ze sobą w egzotermiczne reakcje chemiczne,

gromadzenie w pobliżu elementów grzejnych i nośników ciepła bądź oddziaływania promieni słonecznych materiałów łatwo zapalnych skłonnych do reakcji endotermicznych,

przechowywanie nadmiernych ilości substancji łatwo zapalnych w pobliżu maszyn i urządzeń technologicznych,

składowanie substancji palnych, toksycznych, żrących w nieprawidłowych opakowaniach lub przy braku zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych jak wilgoć, napromieniowanie słoneczne itp. mogących zainicjować samozapalenie lub wydzielanie się par lub gazów palnych i toksycznych a także osadzanie się pyłów palnych i rozszczelnienie opakowań,

Nieprzestrzeganie reżimów technologicznych w zakresie temperatury i ciśnienia medium stanowiącego zasilanie kotłów /np. grzewczych/, czy nośników ciepła. Wielkie zagrożenie stanowi także niesprawność urządzeń pomiarowych w tym zakresie, to najczęstsze przyczyny pożarów, wybuchów, wyrzutów czy wykipień. Szczególnie dotyczy to przebiegu procesów grzewczych w kotłowniach: na paliwo stałe, ciekłe czy gazowe gdzie używane są niesprawne urządzenia pomiarowo kontrolne /termometry, ciśnieniomierze czy sygnalizatory wzrostu ciśnienia bądź napełnienia zbiornika/ lub kiedy nie są one poddawane cyklicznym serwisowym przeglądom i badaniom legalizacyjnym.

Nieprzestrzeganie instrukcji technologicznych i ingerowanie w przebieg procesu czy obsługę urządzeń osób nieuprawnionych a także brak systematycznego nadzoru uprawnionego serwisanta to podstawowe przyczyny awaryjnej pracy urządzeń i dużego zagrożenia pożarowego czy wybuchowego.

SAMOZAPALENIA

Procesy kumulowania ciepła bez udziału ciepła z zewnątrz aż do wystąpienia temperatury, w której dana substancja zapala się samoistnie to czynniki charakterystyczne dla:

wpływu katalizatorów,

procesów biochemicznych produktów roślinnych,

utleniania,

aktywizacji tlenu przez substancje palne,

Zdolności samozapalenia występują u wielu substancji, które można podzielić na następujące grupy rodzajowe:

oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce /nienasycone kwasy tłuszczowe/

siarczki żelaza /zdolność utleniania z tlenem w powietrzu/

produkty pochodzenia roślinnego /procesy gnilne i fermentacyjne/

substancje chemiczne i mieszaniny:

samozapalające się pod wpływem dostępu powietrza,

samozapalające się pod wpływem zetknięcia z wodą,

samozapalające się przy zetknięciu jedna z drugą

WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE

Pożarowe zagrożenie wyładowań atmosferycznych zachodzących między chmurami a powierzchnią ziemi i obiektami znajdującymi się na niej wynika z dużych napięć prądu powodujących powstawanie wielkiej ilości energii cieplnej oraz występowania wielkich sił mechanicznych.

BRAK DYSCYPLINY W OBCHODZENIU SIĘ Z BODŹCAMI TERMICZNYMI I NIEPORZĄDEK JAKO PRZYCZYNY ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU.

Nieostrożność w obchodzeniu się ogniem czy innym bodźcem termicznym to w połączeniu z materiałem palnym jedna z najczęściej odnotowywanych przyczyn pożarów.

Do najczęściej spotykanych przyczyn powstawania pożarów w tym zakresie zaliczyć należy:

spalanie bezwartościowych palnych odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych i w sposób stwarzający zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia np. rozniecanie ognisk i spalanie pozostałości materiałów palnych jak : zbędne opakowania po towarach , pozostałości roślinne w sąsiedztwie obiektów, terenów zalesionych, składowisk materiałów palnych lub wybuchowych,

lekkomyślne porzucanie nie zgaszonych niedopałków papierosów w środowisku materiałów palnych, terenów leśnych itp.,

wykorzystywanie do wygaszania papierosów pojemników wykonanych z materiału palnego,

wyrzucanie niedopałków z popielniczek lub bezpośrednio do koszy, w których gromadzi palne odpady a niejednokrotnie pojemniki te wykonane są z palnych materiałów lub tworzyw,

palenie tytoniu lub używanie ognia otwartego np. oświetlanie pomieszczenia lub miejsca trudnodostępnego, prowadzenie prac spawalniczych, w pomieszczeniach lub miejscach, w których zmagazynowano materiały palne, ciecze palne lub występują stężenia wybuchowe gazów, oparów i pyłów,

rozpalanie ognia z użyciem cieczy łatwo palnych,

pozostawianie bez dozoru źródeł ciepła np. grzejników elektrycznych, kuchenek, czajników itp. oraz urządzeń wykorzystujących płomień jak gazowe przenośne kuchnie i grzejniki,

wypalanie powłok i podgrzewanie różnych elementów z wykorzystaniem palników gazowych lub na paliwo ciekłe,

rozgrzewanie w prowizorycznych naczyniach na ogniskach w pobliżu materiałów palnych stosowanych w pracach remontowych i naprawczych lepików smoły i innych palnych klejów i cieczy,

rozgrzewanie z użyciem bodźca termicznego /np. palnika gazowego/ materiałów termozgrzewalnych /np. papy/ w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów i konstrukcji palnych,

używanie iskrzących narzędzi i urządzeń do otwierania np. pojemników z cieczami palnymi,

napełnianie paliwem zbiorników podczas pracy urządzeń i silników,

nieostrożne obchodzenie się z cieczami palnymi gromadzonymi w szklanych opakowaniach,

wycieki i nieszczelności układów zasilających w paliwa urządzenia grzewcze i silniki,

Te przykładowo zebrane zjawiska nie wyczerpują rozmiarów pseudo „ inwencji twórczej” i lekkomyślności osób, które powodowani niedbalstwem, lenistwem, pośpiechem czy też chwilowym brakiem wyobraźni lub też niewiedzą i niezrozumieniem zjawiska stają się sprawcami pożarów i niejednokrotnie wielkich ludzkich tragedii.

Często zdarza się , że sprawcy stają się ofiarami swojej lekkomyślności a jej skutki niewymierne materialnie towarzyszą im a często niewinnym przypadkowym osobom do końca życia.

Dlatego utrzymywanie w obiektach i na terenach elementarnego porządku i czystości oraz przestrzeganie podstawowych przepisów, regulaminów czy

instrukcji a także dyscypliny pracy są jednymi z elementarnych przedsięwzięć

zapobiegania pożarom i ich rozprzestrzeniania.