^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rada Ministrów przyjęła nowe rozwiązania dla węgla - Ministerstwo Klimatu i  Środowiska - Portal Gov.pl

Dodatek węglowy przysługuje w kwocie 3 tys. zł.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Wypełniając wniosek należy wskazać główne źródło ogrzewania (jedno z wyżej wymienionych) zgodne z tym które zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (będzie to weryfikowane)!

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym: imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania, nr telefonu oraz w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego dane członków tego gospodarstwa (imię, nazwisko, PESEL). We wniosku trzeba wskazać też numer rachunku bankowego.

UWAGA: Organ nie podaje danych niezbędnych do uzupełnienia wniosku. Wszystkie dane we wniosku należy uzupełnić samodzielnie. NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE WNIOSKI NIE UZUPEŁNIONE.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: 1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo 2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców.

UWAGA!

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).

We wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów.

Wnioski o dopłaty trzeba złożyć do 30 listopada br. WAŻNE! DODATEK WĘGLOWY NIE PRZYSŁUGUJE osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477) tj. po tzw. "gwarantowanej cenie węgla".

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą