^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

UWAGA! Przypomnienie o kontroli przedsiębiorców w zakresie gospodarki  odpadami - Gmina Przytoczna

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne w terminie do dnia 30 lipca 2022 r.  Po tym terminie zostaną wysłane wezwania do okazania umowy.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Informujemy, iż przystępujemy do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Do nieruchomości niezamieszkałych w których wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze itp. Właściciele powyższych nieruchomości, którzy pozbywają się odpadów komunalnych, a nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej (wykaz podmiotów dostępny jest w Urzędzie Gminy Bobrowniki oraz na stronie internetowej www.ugbobrowniki.pl w zakładce Gospodarka Odpadami).

W sytuacji, gdy nieruchomość składa się z  dwóch części, tj.  przeznaczoną na cele mieszkalne oraz działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym i wówczas są oni zobowiązani do uiszczania opłaty w Urzędzie Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją, a także do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na części nieruchomości niezamieszkałej, (na której prowadzona jest działalność gospodarcza).

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne w terminie do dnia 30 lipca 2022 r.

 W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej oraz gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie ma wydzielonego odrębnego pomieszczenia na jej prowadzenie, jego usługi opierają się na usługach intelektualnych (np. doradztwo prawne, usługi terapeutyczne, grafika komputerowa), bądź prowadzi je poza miejscem zamieszkania (np. usługi transportowe lub budowlane itp.), należy dostarczyć oświadczenie o rodzaju pełnionych usług, z zapisem, iż w związku z prowadzoną działalnością nie wytwarzają Państwo odpadów komunalnych, a także, że nie mają Państwo wydzielonego pomieszczenia na prowadzenie swojej działalności, a usługi prowadzone są poza miejscem zamieszkania.

Powiadomienie Gminy o ww. okolicznościach, pozwoli na zweryfikowanie przypadków, w których obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych nie jest wymagany.

 

Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:

- osobiście w Urzędzie Gminy Bobrowniki, w sekretariacie Urzędu lub w pok. nr 6,

- przesłać na adres Urzędu Gminy Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki.

- przesłać skan lub czytelne zdjęcie dokumentów pocztą elektroniczną na adres mailowy:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą