^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

nowogrodziec.pl - Uwaga! Zmiany w systemie zagospodarowania odpadami  komunalnymi

Informujemy, że wszelkie zmiany w deklaracjach dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą do 15 grudnia 2021 r. Zmiany zgłoszone po tym terminie będą uwzględnione dopiero w styczniu. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Terminy składania deklaracji:

1.       14 dni od dnia zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca

Nowa deklaracja - deklarację o wysokości opłaty za odbiór śmieci z nowej posesji należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca.

2.       do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

  1. Deklaracja zmieniająca - dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości (m.in.: zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami itd.) skutkujący na miesiąc bieżący lub miesiące przyszłe. Zgodnie z art. 6m Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej
    w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Np. Deklarację zmniejszającą za miesiąc wrzesień można złożyć maksymalnie do 10. października.

3.       6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca.

Zgon mieszkańca. Zgodnie z art. 6m ust 4. Ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie czas na złożenie deklaracji wynosi 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Np. Deklarację zmniejszającą w związku ze śmiercią osoby zamieszkującej daną nieruchomość, która zmarła 05.05.2021 r. można złożyć maksymalnie do 04.10.2021 r.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, wyjątkiem jest zgon mieszkańca. Deklarację zwiększającą za okres wsteczny można złożyć w każdym terminie.

Kto składa deklaracje

Deklarację składa właściciel nieruchomości. Ten obowiązek dotyczy również:

  • współwłaścicieli,
  • użytkowników wieczystych,
  • innych podmiotów władających nieruchomością.

Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku właścicieli nieruchomości, to wykonuje go ten podmiot, który faktycznie włada nieruchomością. Właściciele mogą też zawrzeć pisemną umowę wskazując podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji i wykonywania innych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą