LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "WIŚLANIN" W BOBROWNIKACH realizuje projekt pod nazwą:  KLUB MŁODZIEŻOWY „Włącza-MY się”. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Wartość projektu – 52 716,00 zł. Dofinansowanie UE – 50 000,00zł.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe Grupą docelową projektu jest młodzież pochodząca z rodzin korzystających z pomocy społecznej, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku od 7-18 lat z terenu gminy Bobrowniki.

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w dniach

28-30 czerwca 2021r. 

Zapisy odbędą się 30 czerwca w Biurze projektu LZS Wiślanin Bobrowniki ul. Kościelna 5, 87-617 Bobrowniki.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

1. Zajęcia sportowe – halowe lub outdoorowe. Preferowane dyscypliny – piłka nożna i inne rekreacje ruchowe.

2. Zajęcia edukacyjne - na podstawie potrzeb i zainteresowań uczestników  w tym: zapewnienie korepetycji z przedmiotów szkolnych w ramach kompetencji kluczowych (matematyka/informatyka, jęz. angielski itp.)

3. Wsparcie psychologiczno/terapeutyczne.