W dniu 27 maja 2021r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisali umowę pn: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6cm, wykonanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0.875km, w obrębie geodezyjnym: Bobrownickie Pole dz. nr. 119". Na podstawie umowy pozyskano dofinansowanie w wysokości  157 500 zł.