^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

kosz.jpg

Szanowni Państwo

Dlaczego nastąpiła zmiana wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi docelowo musi się bilansować, tzn. wpływy z opłat muszą pokryć wszystkie wydatki związane z obsługą systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.

            Dokonana analiza przychodów z przyjętych deklaracji wg stawek uchwalonych    marca 2013 r. wykazała, że system nie bilansuje się (roczne przychody to kwota  248 718,00 zł natomiast koszty obsługi systemu to kwota 301 949,97 zł).

 

 

Dochód

248 718,00

Koszty

301 949,97

Różnica

-53 231,97

 

            W związku z powyższym należało dostosować opłaty do rzeczywistych kosztów funkcjonowania całego systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, które można było właściwie ustalić dopiero po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

            Dlatego też koniecznym stało się podjęcie nowej uchwały, która określiła stawki pozwalające na zrównoważenie wpływów z opłat i finansowe zbilansowanie kosztów obsługi całego systemu (Uchwała Rady Gminy Bobrowniki Nr XVIII/126/2013 z dnia 17.12.2013 r.)

            Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bobrowniki, zostały ustalone w wysokości:

- w przypadku, gdy odpady gromadzone i odbierane są w sposób nieselektywny (zmieszany) stawka wynosi – 13,00 zł od osoby/miesiąc

- w przypadku, gdy odpady gromadzone i odbierane są w sposób selektywny, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość stawka wynosi:

a) do 4 osób w rodzinie -  8,00 zł/miesiąc

b) powyżej 4 osób w rodzinie – 5,50 zł/miesiąc

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r., poz. 391) zmiana stawki opłaty wiąże się z obowiązkiem składania przez mieszkańców korekty deklaracji. Czynności
tej należy dokonać w terminie do 31 stycznia 2014 r. Formularze deklaracji dostępne
są w Urzędzie Gminy Bobrowniki (pok. nr 4), a także na stronie internetowej Urzędu
w Biuletynie Informacji Publicznej. Deklaracje można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Zorganizowany będzie także objazd po terenie Gminy Bobrowniki
(w dniach od 17-31.01.2014) – pracownicy Urzędu odwiedzą tych Państwa, którzy nie będą
w stanie sami dotrzeć do Urzędu  celem złożenia korekty deklaracji.

 M.R.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą