^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wnioski o stypendia szkolne | Gmina Mochowo

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Słuchacze przypominamy, że od dnia 1 września 2020 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie. W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.

Wnioski do wypełnienia można odebrać  od dnia 20 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Bobrowniki w pokoju nr. 12 lub pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowniki. 

W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,00 zł netto. 

Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.

Ubiegając się o stypendium szkolne należy przedstawić dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu, z miesiąca złożenia wniosku.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 99,20 zł.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 (tj. 248 zł.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

OŚWIADCZENIE.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY WYPŁACENIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW (ZASIŁEK SZKOLNY I STYPENDIUM SZKOLNE.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

  1. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki;
  2. dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z m-ca sierpień)
  3. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;
  4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;
  5. w przypadku osób korzystających ze świadczeń - kopia decyzji, zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń.
  6. dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych.
  7. oświadczenie dotyczące formy wypłacani świadczeń pomocy materialnej dla uczniów(stypendium szkolne, zasiłek szkolny).

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą