^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020)

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie przeprowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia tego badania przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) reguluje Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728). Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Od czerwca razem z TVP3 Bydgoszcz nagrywamy program promujący PSR2020 Spiszmy się jak na rolników przystało – program ma zasięg ogólnopolski – w każdym odcinku przedstawiamy historię rolnika i odpowiadamy na pytania widzów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem o programie na stronie https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/spiszmy-sie-jak-na-rolnikow-przystalo,382,1.html  , oglądanie oraz promowanie programu wśród mieszkańców gminy. 

Wszelkie podstawowe informacje o PSR znajdziecie Państwo również na stronie https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020,354,1.html oraz https://spisrolny.gov.pl/

Zakres informacyjny Powszechnego Spis Rolnego 2020 (załącznik do ustawy) określają wymagania międzynarodowe oraz krajowe akty prawne i strategie, a także potrzeby krajowe różnych grup użytkowników danych zebrane przez GUS w trakcie konsultacji społecznych spisu. Wykaz danych zbieranych w ramach spisu rolnego dotyczy m.in.

– informacji o osobie będącej użytkownikiem gospodarstwa rolnego (m.in. płeć, wiek, nr telefonu i adres e-mail ),

– informacji o gospodarstwie rolnym (m.in. położenie, powierzchnia gruntów ogółem i zasiewów według rodzaju upraw),

– użycia nawozów mineralnych i naturalnych,

– pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,

– liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,

– liczby i rodzaju budynków gospodarskich,

– wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Co ważne, spisy rolne to jedyne badania statystyczne z zakresu rolnictwa, które dają możliwość zebrania szerokiego zakresu danych, ich analizy oraz prezentowania na najniższych poziomach agregacji.

Celem PSR 2020 jest: dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, zebranie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznych dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020, wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in. FAO, OECD), a także aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Obowiązek realizacji spisów rolnych nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO (Organizacja ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą