10 czerwca br. podczas XXXII sesji Rady Gminy Bobrowniki, Wójt Gminy Jarosław Jacek Poliwko otrzymał absolutorium. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bobrowniki po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2020 rok oraz po zapoznaniu się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy Bobrowniki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki. Radni jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium.

Wójt, w imieniu swoim i podległych mu pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych, podziękował Radnym za zaufanie i akceptację jego działań na rzecz rozwoju Gminy Bobrowniki.