^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W ramach projektu oferujemy bezpłatne staże zawodowe dla osób w wieku 18-29 lat,zamieszkujących teren województwa kujawsko-pomorskiego,  z następujących grup:

- bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;

- imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą