^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kierownik Klubu Dziecięcego ,,Bobrowiaczek” ogłasza nabór dzieci do Klubu w terminie od 02.03.2020 r. do 16.03.2020 r. W ramach programu ,,MALUCH +„ zapraszamy rodziców dzieci w wieku od 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia. Rodzice są całkowicie zwolnieni od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka, ponoszą jedynie opłatę za wyżywienie.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/214/2018 Rada Gminy uchwaliła maksymalną wysokość opłaty dziennej za wyżywienie dziecka w Klubie w wysokości 6,00 zł. Zgodnie ze statutem Klubu Dziecięcego ,,Bobrowiaczek”w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

1)  których oboje rodzice pracują, uczą się lub prowadzą działalność gospodarczą;

2)  dzieci rodzica samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi wieku do lat 3

3) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;

4) jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych;

5) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej).

Klub przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Bobrowniki, a w miarę wolnych miejsc przyjęcie dzieci z poza terenu Gminy. Zapewniamy dziecku opiekę  w warunkach  bytowych zbliżonych do warunków domowych. W naszym Klubie dzieci jedzą zdrowe domowe posiłki z godnie z aktualnymi normami żywieniowymi. Dzieci mają zapewnioną właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną z uwzględnieniem indywidualnej potrzeby dziecka. W klubie zapewniona jest opieka w wymiarze do 10 godzin dziennie w godzinach od 6:30 do 16:30.                                                                                                                        

Zainteresowani rodzice / opiekunowie prawni mogą pobrać Kartę zgłoszenia oraz załączniki  na stronie internetowej  Urzędu  Gminy w Bobrownikach  w zakładce („MALUCH +”), a także w wersji papierowej w Klubie Dziecięcym ,, Bobrowiaczek‘’ ul. Włocławska 10 .                       

 Załączniki:

- Karta zgłoszenia dziecka do Klubu dziecięcego        

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (matka)       

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (ojciec)      

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny       

- Oświadczenie o zatrudnieniu, matka       

- Oświadczenie o zatrudnieniu, ojciec   

Gdy liczba dzieci przekroczy ilość wolnych miejsc tj. będzie powołana Komisja rekrutacyjna przez Kierownika Klubu.     

Lista dzieci przyjętych jak i nieprzyjętych do Klubu Dziecięcego „Bobrowiaczek” będzie dostępna od 18  marca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w Klubie Dziecięcym ,, Bobrowiaczek" przy ul. Włocławskiej 10. 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (54) 251 48 21 w godzinach od 6:30 do 14:30

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą