^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Informujemy, że w związku z podjęciem Uchwały nr XIV/68/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Bobrowniki, także Uchwały nr XIV/69/23019 Rady Gminy Bobrowniki w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie gminy Bobrowniki, od dnia 1 stycznia 2020 roku zmianie ulegnie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokość.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obliczana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosić będzie 22 zł. Przewidziana jest ulga dla osób, które  posiadają kompostownik i w nim będą zbierać odpady biodegradowalne (nie będą ich oddawać razem z pozostałymi odpadami). Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z ulgą BIO wynosi 21 zł od osoby.

W myśl nowych przepisów (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), wszyscy są zobowiązani do segregowania odpadów. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku odpady będą odebrane jako „zmieszane odpady komunalne” i naliczona zostanie, w drodze decyzji administracyjnej, opłata w wysokości dwukrotnej stawki za gospodarowanie odpadami, tj. 44 zł od osoby.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiąże się z koniecznością wypełnienia i złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie 17 stycznia 2020 r. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wszczęcia postępowania i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji. Wskazane jest, aby nową deklarację złożył ten sam właściciel, który składał poprzednią deklarację.

Nowy wzór deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.bip.ugbobrowniki.pl/ zakładka – druki dla petenta lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bobrowniki, pokój nr 9.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dostępny tutaj: DELKARACJA

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą