W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, wraz ze Skarbnikiem Pawłem Grudowskim, podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Kompetencje kluczowe przyszłością" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, w ramach dofinansowania uczniowie Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach w kwocie 522.986,07 zł.

W okresie 1.09.2019-30.06.2021 planuje się w SP w Bobrownikach realizację zajęć: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, indywidualnych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz terapii pedagogicznej.

Celem prowadzonych zajęć będzie wyrównywanie dysproporcji, rozwój i wsparcie zainteresowań, twórczego myślenia i wyobraźni uczniów, pozwalające lepiej przyswajać wiedzę oraz osiągać lepsze wyniki nauczania a także wyrównywać szanse na dalsze etapy kształcenia.

Projekt przewiduje nabycie kompetencji i kwalifikacji przez nauczycieli w ramach szkoleń/warsztatów/studiów podyplomowych a także podnoszenie i nabywanie kompetencji, wiedzy i umiejętności przez uczniów w ramach udziału w zajęciach dodatkowych. Uczniowie będą mieli do dyspozycji wyposażone w specjalistyczny sprzęt pracownie: matematyczną, fizyczno-chemiczną, geograficzną, biologiczną i przyrodniczą.