^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zaktualizowana INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 13 marca 2018 r. w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę PKW z 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

 

I. LICZBA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU

II. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

1. Ustawowe wymogi dotyczące kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego oraz zadania urzędnika wyborczego określa rozdział 9 działu II ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.) Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:  być pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

 posiadać wykształcenie wyższe;

 nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 nie przynależeć do partii politycznej;

 nie prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z funkcją urzędnika wyborczego;  nie być kandydatem w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej;

 nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia;

 nie może być ujęty w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika - zakaz ten nie dotyczy miast na prawach powiatu.

2. Przyjmowanie zgłoszeń  Zgłoszenie należy złożyć osobiście w Delegaturze KBW we Włocławku w dni robocze, w godz. 7.30 – 15.30 (wtorki w godz. 8.00 – 16.00) lub przesłać pocztą na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku; ul. Brzeska 6; 87-800 Włocławek z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – urzędnik wyborczy”.  O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do delegatury (w przypadku wysłania zgłoszenia drogą pocztową).  Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 6 kwietnia 2018 r. (piątek) do godz. 15.30.  Zgłoszenia otrzymane po terminie pozostaną w delegaturze bez rozpatrzenia.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:  wypełniony czytelnie, podpisany, opatrzony datą formularz zgłoszenia (w załączeniu) wraz z potwierdzeniem zatrudnienia w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej (pieczęć i podpis pracodawcy na formularzu zgłoszenia);  kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego – poświadczoną za zgodność z oryginałem. Poświadczenia może dokonać pracodawca, notariusz, „wydający dokument”.

4. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia, które:  zawierają niekompletnie lub nieczytelnie wypełniony formularz zgłoszenia,  do którego nie dołączono kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,  nie spełniają wymagań formalnych,  przesłane po terminie. W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.
Dyrektor Delegatury
{gallery}2018/wyboryuchwala{/gallery}

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą