^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Projekty uchwał

 

 

Projekt uchwały

Uchwała nr …………

w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 935), Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uzasadnienie

Warunkiem rozpatrzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski było jego przyjęcie przez Radę Gminy. Urząd Marszałkowski dokonał oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2023 przyjętego uchwałą nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. Program określony został jako posiadający poprawną wizję, lecz wymagający uszczegółowienia, w tym zastosowania innej niż okręgi wyborcze formy wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie miejscowości Bobrowniki.

 

__________________________________________________________________

Projekt uchwały

Uchwała nr …………

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 935), Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2023 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uzasadnienie

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2023 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały opracowano na podstawie dokumentu pn. Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – stanowiącego Załącznik nr 10 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą