W dniu 21  listopada 2018 roku odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Bobrowniki kadencji 2018-2023, którą  otworzył Radny senior Czesław Suski. Kierował on przebiegiem obrad do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady.

Uroczyste ślubowanie złożyli: Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko i nowo wybrani Radni. Następnie przeprowadzono procedurę wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Funkcję tę będzie pełnił Jarosław Bojarski, który został wybrany jednogłośnie. Nad wyborem przewodniczącego czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Jolanta Parzniewska (przewodnicząca), Kamila Sztuczka i Daniela Kopczyńska. Następnie przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. Po przeprowadzeniu tajnego głosownia wśród Radnych Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Bobrowniki w kadencji 2018-2023 została Radna Marzena Stańczak- Kaźmierska.

Nowo wybranej Radzie życzymy skutecznej i owocnej działalności na rzecz swojej „małej ojczyzny”, satysfakcji z wykonywania mandatu społecznego, sukcesów i dobrej współpracy z mieszkańcami.